ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

Κηρύττω πως η σωστή άρθρωση των φθόγγων, απαραίτητη ασφαλώς για την κατανόηση των λεγομένων, κάνει, αν ασκείται μόνον αυτή, τον χρήστη της φωνής κατάλληλο να εκφωνήσει το δελτίο των ειδήσεων. Η δε εκφώνηση των ειδήσεων, διαφέρει από τον καθημερινό – αλλά και τον Σκηνικό – λόγο κατά το ότι δεν απαιτεί συναισθηματική εμπλοκή. Από την άλλη, συναισθήματα ανεξέλεγκτα χωρίς έναν «αισθητικό κυματοθραύστη» παραπέμπουν μάλλον σε ψυχιατρείο παρά σε θεατρική σκηνή. Στον καθημερινό, αλλά και στον Σκηνικό λόγο, χρειαζόμαστε τεχνική που να δίνει στα συναισθήματα σχήμα, αλλά να μην κυριαρχεί επάνω τους. Και η επίτευξη αυτής της αρμονίας παραμένει αενάως ζητούμενο. Και θέλει, ευτυχώς, χρόνια…

Καίριο κείμενο του Εμμανουήλ Ροΐδη από το αφήγημα «Τι είναι φιλοκαλία».

«Το αίσθημα άνευ της επιστήμης είναι οδηγός τυφλός, πολλάκις απατών και ενίοτε παρασύρων εις κρημνούς και αβύσσους. Αλλά και η επιστήμη, οσάκις δεν θερμαίνεται υπό του αιθήματος, αδυνατεί να εισδύση εις τους μυχούς της φύσεως και της ανθρωπίνης καρδίας, αι δε κρίσεις αυτής δύνανται μεν να ώσιν ακριβείς και ορθαί, αλλά, περιοριζόμεναι εις μόνην την επιφάνειαν των πραγμάτων, μένουσιν επιπόλαιοι».

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close